SKOŃCZY SIĘ ZA:

To jest miłość od pierwszego dotyku. Materiał jest idealny, prany kilkukrotnie nie traci swoich walorów, hafty wyszywane są dopracowane estetyczne nic się z nimi nie dzieje. Polecam!

Viola

Do sklepu

Regulamin sklepu internetowego MARO HOME

Dzień dobry,

cieszymy się, że znalazłeś się w sekcji dokumentów prawnych naszego Sklepu. Oznacza to, że jesteś świadomym Klientem, który dba o swoje prawa konsumenckie i dokonuje świadomych zakupów.  

Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Sklepie dbamy nie tylko o jakość produktów i przyjazną obsługę, ale również o Twoje prawa podczas zakupów on-line. Nasze dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z najnowszą wersją ustawy o prawach konsumenta. 

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub produktami oferowanymi w naszym sklepie internetowym, możesz się z nami skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. 

+48 48 365 50 17
(czynny w godzinach 7:00-16:00)

kontakt@marohome.pl

MAROHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Giserska 28, 26-604 Radom

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy marohome, dostępny pod adresem internetowym: https://marohome.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAROHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.1905 Roku 21 / 101, 26-600 Radom, Polska, NIP 9482645940, REGON 528392971, KRS 0001100820.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca zamiennie UsługodawcaMAROHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.1905 Roku 21 / 101, 26-600 Radom, Polska, NIP 9482645940, REGON 528392971, KRS 0001100820.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://marohome.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Produkt Personalizowany – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma przygotowana na życzenie Klienta spełniająca jego indywidualne preferencje, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 17. Wada prawna – przypadek, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 18. Uszkodzenie mechaniczne – uszkodzenia mechaniczne to takie, które jest związane z działaniem siły fizycznej, jest to przypadek losowy, powodujący utracenie chwilowe lub stałe zdatności produktu.
 19. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 20. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 21. Paragon Fiskalny – dokument potwierdzający dokonanie zakupu, zawierający m.in. dane Sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT).
 22. Nielegalne treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 23. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 24. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 25. Akt o usługach cyfrowych, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
 26. Ustawa o prawach konsumenta, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Giserska 28, 26-604 Radom.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@marohome.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 365-50-17.
 4. Numer fax Sprzedawcy: +48 365-50-17.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Rachunek PLN: 86 1140 2004 0000 3502 8476 5738
  Rachunek EUR: 91 1140 2004 0000 3712 1968 1232, Kod SWIFT: BREXPLPWMBK.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-16:00 w dni robocze.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
  o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Mimo starań aby rozmiary odpowiadały najpopularniejszym wymiarom dostępnym na rynku, może się zdarzyć że Produkt będzie większy lub mniejszy o kilka cm. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Kraj, Nazwa ulicy, numer budynku / numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres email, login i hasło Użytkownika.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, przy produkcie personalizowanym dokonać wyboru dostępnych wariantów a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • Przesyłka kurierska za pobraniem,
  • Paczkomaty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze (nie dotyczy Produktów Personalizowanych),
  • Płatność za pobraniem (nie dotyczy Produktów Personalizowanych),
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • Płatność elektroniczna,
  • Płatność kartą płatniczą.
 3. Płatność elektroniczna oraz płatność kartą płatniczą realizowana jest przez system płatności Przelewy24 oraz PayU.
 4. Przesyłka realizowana jest przez operatora logistycznego InPost oraz DPD w określonych strefach z uwzględnieniem cen, w terminach:
  • Polska – cena 9,90 PLN – czas realizacji zamówień został opisany w zakładce dostawa i płatność.
  • Kraje UE (z wyłączeniem Polski) – cena uzależniona od aktualnego cennika firm kurierskich – czas realizacji zamówienia do 18 dni roboczych.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przykładowy wzór Odstąpienie od Umowy zwracając zakupiony Produkt wraz z Paragonem Fiskalnym, na adres sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
 5. Produkt powinien być zwrócony w stanie kompletnym i nienaruszonym. Powinien zawierać wszystkie elementy w tym: metki oraz plomby i etykiety.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatność za produkt, pomniejszony o koszt zrealizowanej wysyłki,
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Klient aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Klient może zgłosić reklamację, przesyłając Sprzedawcy przykładowy formularz reklamacyjny oraz zwracając zakupiony Produkt wraz z Paragonem Fiskalnym (który nie jest niezbędny) na adres sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie się produktu
  • uszkodzenia mechaniczne/wady jawne/odbarwienia/przemoczenia widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

§ 14

Działanie opinii w ramach sklepu 

 1. Opinią Klienta jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony w ramach sklepu internetowego https://marohome.pl 
 2. Prezentujemy opinie umieszczane przez Klientów, którzy skorzystali z usług Sprzedawcy. 
 3. Opinie o których mowa w punkcie 1 i 2 mogą pojawiać się w Sklepie przy karcie produktu. Mogą być także prezentowane w różnych formatach, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 4. Klient ma możliwość wystawienia opinii o zakupionych produktach. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klienta a Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
 5. Klient wyraża zgodę na publikowanie opinii w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
 6. Klient oświadcza, że wystawiona opinia nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 7. W celu opublikowania opinii Klient powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (nie będzie on widoczny dla innych), dowolne oznaczenie tj. imię i nazwisko bądź pseudonim. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie opinie, były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi Klientami Sklepu. W tym celu Sprzedawca sprawdza, czy opinie pochodzą od Klientów. Między innymi: sprawdza cyklicznie, czy dana opinia pochodzi od Klienta Sklepu, podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii.
 9. Jeżeli zachodzi podejrzenie iż opinie są wadliwe lub nie pochodzą od Klientów sklepu, Sprzedawca ma prawo do usunięcia opinii. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą zamieszczającą opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. 

§ 15

Treści nielegalne oraz treści niezgodne z regulaminem

 1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 2. Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej kontakt@marohome.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

§ 16

Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych

 1. Na adres poczty elektronicznej kontakt@marohome.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
 2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy i obiektywny wraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa w poprzednim punkcie.

§17

Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców

 1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:
  • obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  • obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
  • zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
  • zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich;
  • obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

§18

Uprawnienia Sprzedawcy Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
 2. Proces moderacji może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 3. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
 4. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w §11 Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

§19

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie. Sprzedawca każdorazowo opublikuje treść nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Masz pytanie? Zadzwoń (+48) 48 365 50 17 lub napisz kontakt@marohome.pl

Poznaj MARO HOME Stories i zapisz się do naszego newslettera. W prezencie otrzymasz 5% zniżki na zakupy

Chcę zapisać się do Newslettera MAROHOME.pl sp. z o.o. i oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Usługi Newsletter oraz informacjami i zasadami przetwarzania moich danych przez MAROHOME.pl sp. z o.o. zgodnie z Polityką Prywatności.

Polska produkcja

Szyjemy pościel
w 100% w Polsce

Szyte na miarę

Uszyjemy każdy nietypowy wymiar

Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 250 zł w PL

30 tys klientów

… i ciągle rośnie!