SKOŃCZY SIĘ ZA:

To jest miłość od pierwszego dotyku. Materiał jest idealny, prany kilkukrotnie nie traci swoich walorów, hafty wyszywane są dopracowane estetyczne nic się z nimi nie dzieje. Polecam!

Viola

Do sklepu

Regulamin newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§1.
Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” MAROHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. 1905 Roku 21 / 101, 26-600 Radom, Polska); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001100820; prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Radomia, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 9482645940; REGON: 528392971.

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Użytkownik”). W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. MAROHOME.PL nie pobiera od Użytkowników opłat za świadczenie Newslettera.

§2.
Definicje regulaminu
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Administrator – MAROHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. 1905 Roku 21 / 101, 26-600 Radom, Polska); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001100820; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Radomia, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 9482645940; REGON: 528392971. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres MAROHOME.PL Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 21 / 101, 26-600 Radom, Polska lub elektronicznie − na adres e-mail info@marohome.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 48 365 50 17
 • Formularz rejestracji – formularz uzupełniany przez Użytkownika jego danymi osobowymi w procesie rejestracji;
 • Informacja handlowa – Informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) dalej: UŚUDE;
 • Newsletter – wiadomość w formacie html przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca m.in. informacje handlowe w rozumieniu UŚUDE, jak również informacje poglądowe związane z działalnością Administratora;
 • Umowa – Umowa na świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 • Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną polegająca na wysyłce Newsletter’a;
 • Użytkownik – osoba, która zamówiła Usługę Newsletter.

§3.
Zasady korzystania z Usługi Newsletter
Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Użytkownika po zawarciu Umowy, obejmuje:

 1. Otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,
 2. Otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,
 3. Otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a MAROHOME.PL umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera („Umowa”) i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.marohome.pl:

 • Wprowadzenie co najmniej poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.marohome.pl lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem,
 • Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
 • Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 • Zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.

Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

§4.
Usługi
Usługa Newsletter jest bezpłatna. Inne usługi świadczone przez MAROHOME.PL mogą mieć charakter odpłatny na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach.

Niezależnie od wskazanej powyższej zasady nieodpłatności należy mieć na względzie koszty połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z MAROHOME.PL drogą e-mail lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz MAROHOME.PL. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta.

Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się MAROHOME.PL, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty

elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. MAROHOME.PL zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

§5.
Obowiązki Użytkowników
Działania Użytkowników powinny się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6.
Odpowiedzialność
MAROHOME.PL ponosi odpowiedzialność za treści wiadomości Newsletter na zasadach ogólnych.
Oferty produktów przedstawiane w treści Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
MAROHOME.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników ingerujące w treść wiadomości Newsletter.

§7.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest MAROHOME.PL. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług MAROHOME.PL. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Od dnia 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, mają zastosowanie poniższe postanowienia.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest MAROHOME.PL, a dane osobowe takich Użytkowników będą przetwarzane przez MAROHOME.PL w celu:

 1. Wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika;
 2. Marketingu własnych produktów lub usług MAROHOME.PL. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAROHOME.PL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez MAROHOME.PL własnych produktów lub usług oraz promocji samego MAROHOME.PL. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy;

Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji Umowy lub obowiązków MAROHOME.PL wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do uzyskania od MAROHOME.PL potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także do uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez MAROHOME.PL oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od MAROHOME.PL sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od MAROHOME.PL usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do żądania od MAROHOME.PL ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający MAROHOME.PL zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do uzyskania od MAROHOME.PL, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które taki Użytkownik dostarczył MAROHOME.PL. Ponadto, Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo zażądać, aby MAROHOME.PL przesłała innemu administratorowi dane osobowe takiego Użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które MAROHOME.PL przetwarza na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów MAROHOME.PL, w tym wobec profilowania. Pomimo sprzeciwu MAROHOME.PL jest uprawnione w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez MAROHOME.PL.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik będący osobą fizyczną może kontaktować się z MAROHOME.PL pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@marohome.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby MAROHOME.PL podanym powyżej z dopiskiem „RODO”.

Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.

Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom lub jednostkom publicznym, ewentualnie innym podmiotom („Odbiorcy”), w tym:

 • Uprawnionym organom administracji publicznej (w tym sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, organom administracji skarbowej i in.);
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z MAROHOME.PL i wyłącznie zgodnie z poleceniami MAROHOME.PL.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności i cookies dostępnej pod adresem https://marohome.pl/polityka-prywatnosci/.

§8.
Rezygnacja, odstąpienie od korzystania z usługi newsletter oraz zakończenie świadczenia Usługi Newsletter
Czas, przez który MAROHOME.PL świadczy na rzecz Użytkowników Usługę, jest nieoznaczony.
Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, tj. §5 ust. 2. i §5 ust. 3. Regulaminu, Usługa korzystania z Newsletter’a może zostać wypowiedziana Użytkownikowi w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu KC ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu w placówce pocztowej. Niezależnie od tego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z MAROHOME.PL w każdym czasie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy z MAROHOME.PL, Użytkownik powinien poinformować MAROHOME.PL o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres MAROHOME.PL lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@marohome.pl.

MAROHOME.PL zobowiązany jest do przesłania Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy z MAROHOME.PL na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.

Prawo odstąpienia od Umowy z MAROHOME.PL nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co MAROHOME.PL oraz Użytkownik w wykonaniu Umowy świadczyli, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Użytkownikowi, jak i MAROHOME.PL, w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy z MAROHOME.PL, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres: kontakt@marohome.pl lub pocztą tradycyjną na adres MAROHOME.PL.

MAROHOME.PL uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usługi z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. MAROHOME.PL poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

§9.
Własność intelektualna
Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez MAROHOME.PL, w szczególności prawa autorskie, przysługują MAROHOME.PL lub podmiotom, z którymi MAROHOME.PL zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

§10.
Zmiana regulaminu
MAROHOME.PL może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez MAROHOME.PL, świadczenie Usługi Newsletter lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i MAROHOME.PL;
 2. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
 3. Zmiana warunków świadczenia Usługi Newsletter niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej MAROHOME.PL powiadomi Użytkowników o zmianach z co najmniej 14-(słownie: czternaście) dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail. MAROHOME.PL ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach w Regulaminie.

Użytkownik może wypowiedzieć Usługę Newsletter w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Użytkownik może dokonać drogą e-mail: kontakt@marohome.pl lub tradycyjną drogą pocztową. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w każdym czasie.

Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Usługi Newsletter w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie i bez podawania powodów.

§11.
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: kontakt@marohome.pl.
Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Użytkownika, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Użytkownika.
Korzystanie z Usługi nie wyłącza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22[1] KC.

§12.
Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest w siedzibie MAROHOME.PL, jak również na stronie internetowej pod adresem www.marohome.pl.
O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Usługą Newsletter powinna być kierowana na adres mailowy MAROHOME.PL: kontakt@marohome.pl.
Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a MAROHOME.PL, której przedmiotem jest Usługa Newsletter świadczona przez MAROHOME.PL, jest prawo polskie.
O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy MAROHOME.PL a Użytkownikiem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby MAROHOME.PL.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Masz pytanie? Zadzwoń (+48) 48 365 50 17 lub napisz kontakt@marohome.pl

Poznaj MARO HOME Stories i zapisz się do naszego newslettera. W prezencie otrzymasz 5% zniżki na zakupy

Chcę zapisać się do Newslettera MAROHOME.pl sp. z o.o. i oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Usługi Newsletter oraz informacjami i zasadami przetwarzania moich danych przez MAROHOME.pl sp. z o.o. zgodnie z Polityką Prywatności.

Polska produkcja

Szyjemy pościel
w 100% w Polsce

Szyte na miarę

Uszyjemy każdy nietypowy wymiar

Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 250 zł w PL

30 tys klientów

… i ciągle rośnie!