SKOŃCZY SIĘ ZA:

To jest miłość od pierwszego dotyku. Materiał jest idealny, prany kilkukrotnie nie traci swoich walorów, hafty wyszywane są dopracowane estetyczne nic się z nimi nie dzieje. Polecam!

Viola

Do sklepu

Regulamin Karty Podarunkowej MARO HOME

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Kart Podarunkowych MARO HOME, a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej MARO HOME (dalej zwanej również „Kartą Podarunkową”).
 2. Wydawcą Karty Podarunkowej MARO HOME jest MARO Sławomir Maroszek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Giserska 28, 26-600 Radom, NIP 7960007973, REGON 670051139.
 3. Kartę  Podarunkową MARO HOME można zakupić w  Sklepie Internetowym pod adresem internetowym https://marohome.pl
 4. Program Kart Podarunkowych MARO HOME rozpoczyna się dniu 21 listopada 2022 roku i trwa bezterminowo.
 5. Użytkownik Karty Podarunkowej MARO HOME poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej MARO HOME oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać. 

§ 2

Definicje

W niniejszym regulaminie Kart Podarunkowych MARO HOME, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1.  Wydawca lub Administrator – MARO Sławomir Maroszek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Giserska 28, 26-600 Radom, NIP 7960007973, REGON 670051139.  „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Wydawcy oferujący możliwość zakupu Karty Podarunkowej, dostępny na stronie internetowej pod adresem www. lamania.eu;
 2. Karta Podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela wydany w formie fizycznej lub w formie elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w sklepie https://marohome.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, którą karta została naładowana przez Nabywcę;
 3. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
 4. Użytkownik  – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.
 5. Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Butikach;
 6. Regulamin – regulamin Kart Podarunkowych dostępny w Sklepie Internetowym.

§ 3

Zakup i Wydanie Karty Podarunkowej

 1. Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno Nabywcy indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego.
 2. W programie objętym niniejszym Regulaminem Nabywcy mogą aktywować Karty Podarunkowe o wartości nie mniejszej niż 100 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1500 złotych.
 3. Użytkownik może zrealizować kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 4. Nabywcy mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w Sklepie Internetowym dokonując płatności za pomocą przelewu bankowego lub akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych z wyłączeniem Karty Podarunkowej. 
 5. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 6. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w pkt. 5 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

§ 4

Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa MARO HOME wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej MARO HOME przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 2. Karta Podarunkowa MARO HOME nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 3. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Serwisie w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 4. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej saldo ulegnie obniżeniu o kwotę  ceny należną za zakupione przez Użytkownika Towary.
 5. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej La Mania nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty Towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
 6. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana wielokrotnie w kilku płatnościach za Transakcję do czasu wyzerowania salda Karty, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonana zostanie jedna płatność.
 7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.
 8. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
 9. W przypadku zwrotu Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej MARO HOME przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w MARO HOME, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień warunków świadczenia usługi lub regulaminów akcji promocyjnych w ramach, których doszło do nabycia Towarów lub usług, saldo Karty użytkownika zwracającego towary lub usługi zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie Towarów lub usług podlegających zwrotowi, a w przypadku braku takiej możliwości kwota odpowiadająca cenie Towarów lub usług podlegających zwrotowi zostanie wydana w formie nowej karty podarunkowej.
 10. Karty Podarunkowej MARO HOME można używać wyłącznie w sklepie internetowym MARO HOME. 

§ 5

Odpowiedzialność Wydawcy
Reklamacje związane z Kartą Podarunkową MARO HOME

 1. MARO HOME nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe MARO HOME, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 2. MARO HOME nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej MARO HOME zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej MARO HOME, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec MARO HOME żadne roszczenia.
 4. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych, Nabywcy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy.
 5. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 6. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14  (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: MARO HOME ul. Giserska 28, 26-600 Radom
  2. za pomocą adresu mailowego: kontakt@marohome.pl 

§ 6

Zwrot

 1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu.
 2. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 3. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu nadesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 4. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego Wydawcy.
 5. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Wydawcą dotyczącej zakupu Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępny jest pod linkiem: https://marohome.pl/wp-content/uploads/2021/09/zwrot-marohome.pdf
 6. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
  1. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy. Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: kontakt@marohome.pl, Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest autentyczna i aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość salda Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.
  2. Towary nabyte z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 
  3. Zwrot produktów przy płatności Kartą Podarunkową oraz dodatkową metodą płatności: Saldo na karcie podarunkowej zostanie wykorzystane do opłacenia określonych artykułów. Gdy zwrócisz jeden lub więcej z tych artykułów, pozostałą kwotą ponownie zasilimy łączne saldo na karcie podarunkowej. Każda dodatkowa kwota zapłacona za zakup tych artykułów zostanie zwrócona przy użyciu metody płatności użytej wraz z kartą podarunkową.
  4. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

§ 7

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, podanych na etapie składania reklamacji w trybie określonym w §5 powyżej, jest Wydawca.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail:kontakt@marohome.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane Administratorowi podczas składania reklamacji będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe podane podczas składania reklamacji mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Dane osobowe uzyskane przez Wydawcę w toku rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Administratorem.
 7. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje jej skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

§ 8

Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca może zmienić Regulamin, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
  1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie Programu Kart Podarunkowych  lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Nabywcy  i Wydawcy,
  2. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
  3. Zmiana warunków prowadzenia Programu  niepogarszająca sytuacji Nabywców  w porównaniu do dotychczasowych;
 2. Wydawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Nabywców  o planowanych zmianach w Regulaminie. 

§ 9

Postanowienia Końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Programu Kart Podarunkowych. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych dotyczących Programu mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem internetowym https://marohome.pl.
 3. Udział w Programie Kart Podarunkowych oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 5. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem  powinna być kierowana na adres mailowy: kontakt@marohome.pl.
 6. Dane osobowe Użytkowników  Kart Podarunkowych  Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Wydawcą  a Użytkownikiem  rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Wydawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie  od dnia  21 listopada 2022 roku.

Masz pytanie? Zadzwoń (+48) 48 365 50 17 lub napisz kontakt@marohome.pl

Poznaj MARO HOME Stories i zapisz się do naszego newslettera. W prezencie otrzymasz 5% zniżki na zakupy

Chcę zapisać się do Newslettera MARO HOME – Maroszek sp.k. i oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Usługi Newsletter oraz informacjami i zasadami przetwarzania moich danych przez MARO HOME – Maroszek sp. k. zgodnie z Polityką Prywatności.

Polska produkcja

Szyjemy w 100% w Polsce

Szyte na miarę

Uszyjemy każdy nietypowy wymiar

Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 250 zł

30 tys klientów

… i ciągle rośnie!